ДОГОВІР  № 2022
                                                                                                                                           м. Київ
                                                                                                                                           «01» лютого 2022 р.


______________________________________________________________________________________________________ в особі Керівника __________________________________, який діє на підставі Статуту, далі – Замовник, з однієї сторони, та
ФОП ОБАБКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, далі – Виконавець, з іншої сторони, далі разом – Сторони, а окремо – Сторона, уклали цей Договір про таке.


                                                           1. ПРЕДМЕТ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ
1.1 Виконавець відповідно до умов цього Договору зобов'язується надати Замовнику Послуги, що визначаються онлайн заповненою формою, а Замовник зобов'язується своєчасно сплатити зазначені послуги згідно з прайс-листом, який розташований за адресою:
https://www.obabkolab.com.ua/price та є невід'ємною частиною цього Договору.
1.2 Умови договору зазначені в Преамбулі п.1 Додатку №2 до цього договору
1.3 Терміни виконання Послуг за цим Договором визначаються відповідно п.2 цього Договору при виконанні умов оплати.
1.4 Місцем виконання послуг є лабораторія за адресою: м. Київ, вул. М.Липківського, 33А


                                                             2. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ПОСЛУГИ
2.1. Термін виконання послуги з моменту отримання всієї необхідної інформації Виконавцем складає 4 – 7 робочих днів.
2.2 Даний термін може бути пролонгований Виконавцем чи Замовником при внесенні змін, чи додаткової інформації в наданні даної Послуги.


                                                            3.ВАРТІСТЬ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГИ
3.1. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором, визначається прайс-листом, розташованим за адресою:
https://www.obabkolab.com.ua/price
3.2. Якщо інше не узгоджено у Замовленні, Замовник оплачує Виконавцю вартість Послуги таким чином:
 100 % вартості Послуги – протягом 2 банківських днів після виконання Замовлення.
3.3. У разі прострочення платежу, Покупець повинен сплатити Продавцю пеню у розмірі 0,1% від простроченої суми за кожен день прострочення. Авансові платежі можливі за згодою сторін.
3.4. Ціна Договору складає суму вартості Послуги згідно всіх видаткових накладних.
3.5 Анулювання замовлення може бути виконане лише за взаємною згодою Сторін. Лабораторія може ухвалити рішення про виставлення рахунку Замовнику на суму фактично понесених витрат.


                                                   4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.
4.1. Відповідальність сторін зазначена умовами, викладеними в п.1 Додатку №2 до даного договору.


                                                        5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
До обставин непереборної сили належать стихійні лиха, масові заворушення, воєнні дії, заборонні дії органів влади та подібні надзвичайні обставини.
5.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору внаслідок подій надзвичайного характеру, які сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумним заходам (форс-мажор).
5.2 Зацікавлена Сторона повідомляє письмово іншу Сторону про наявність таких обставин у п'ятиденний термін з моменту виникнення таких обставин, додаючи при цьому відповідні документи, що підтверджують наявність таких обставин.
5.3 До обставин непереборної сили не належать, зокрема, порушення обов'язків із боку контрагентів, відсутність над ринком необхідних виконання матеріалів, відсутність необхідних коштів тощо.
5.4 Настання обставин непереборної сили викликає збільшення терміну виконання Договору на період їхньої дії.


                                                                       6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
6.1 Кожна із Сторін погодилася вважати весь обсяг інформації, наданої Сторонами одна одній під час укладання цього Договору та під час виконання зобов'язань, що виникають із цього Договору, конфіденційною інформацією (а в межах, що допускаються чинним законодавством України – комерційною таємницею) іншої сторони.
6.2 Кожна із Сторін бере на себе зобов'язання жодними способами не розголошувати (робити доступною будь-яким третім особам, крім випадків наявності у третіх осіб відповідних повноважень через пряму вказівку закону, або випадків, коли інша Сторона письмово дасть згоду на надання конфіденційної інформації, що визначається відповідно до пункту 5.1 цього Договору, третім особам) конфіденційну інформацію іншої Сторони, до якої вона отримала доступ при укладенні цього Договору та під час виконання зобов'язань, що виникають із цього Договору.

 
                                                            7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
7.1. Права та обов’язки сторін зазначені в п.4 Додатку №2 до даного договору
7.2 Гарантії відповідальності сторін зазначені в п.5 Додатку №2 до даного договору.


                                                                8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до повного виконання сторонами всіх зобов’язань.
8.2. Сторони зобов’язані своєчасно повідомляти одна одну про зміни своїх контактних поштових адрес, електронних адрес, факсів, що вказані у цьому Договорі.
8.3. Виконавець має право негайно припинити дію цього Договору без попереднього повідомлення з метою дотримання медичної безпеки пацієнта, коли Виконавець вважає, що Замовник більше не відповідає вимогам закону щодо використання послуги та/або продукту.
8.4. Цей Договір складений українською мовою в двох примірниках (по одному для кожної із Сторін), що мають рівну юридичну силу.


                                                                     9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 


 ЗАМОВНИК:                                                                                      ВИКОНАВЕЦЬ:
                                                                                                            ФОП ОБАБКО О. М.
                                                                                                            02068, м.Київ, вулиця РЕВУЦЬКОГО ,                                                                                                                                      будинок 13, квартира 4
                                                                                                            Код ЄДРПОУ 3070618955
                                                                                                            ІПН 3070618955
                                                                                                            Рахунок IBAN: 

                                                                                                            UA873052990000026003016224502
                                                                                                            Назва банку: ПЕЧЕРСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ                                                                                                                                            "ПРИВАТБАНК" МФО 305299
Керівник
_____________
М.П.                                                                                                     ФОП
                                                                                                             _____________ Обабко О. М.
                                                                                                             М.П.

 

 


                                                                                                                                          Додаток № 1
                                                                                                                                          до Договору № 2022
                                                                                                                                          від «01» лютого 2022 р. 


                                                                        Специфікація
                                                                                                                                          Пацієнт:                 

    

   

 

 

 

 

 

 

Хірургічний шаблон з опорою на зуби/слизову шт. /Вартість/
   Загальна вартість Товару:


 ЗАМОВНИК:                                                                                      ВИКОНАВЕЦЬ:

                                                                                                            ФОП ОБАБКО О. М.
                                                                                                            02068, м.Київ, вулиця РЕВУЦЬКОГО ,                                                                                                                                      будинок 13, квартира 4
                                                                                                            Код ЄДРПОУ 3070618955
                                                                                                            ІПН 3070618955
                                                                                                            Рахунок IBAN: 

                                                                                                            UA873052990000026003016224502
                                                                                                            Назва банку: ПЕЧЕРСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ                                                                                                                                            "ПРИВАТБАНК" МФО 305299


                                                                                                            ФОП
                                                                                                            _____________ Обабко О. М.
                                                                                                            М.П.


                                                                                                                                            Додаток № 2
                                                                                                                                            до Договору № 2022
                                                                                                                                            від «01» лютого 2022 р.


                                                  1.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.
1.1 Будь-які послуги або продукти, включаючи будь-яке планування хірургії та імплантації, та/або хірургічні шаблони, що надаються OBABKOLAB замовляються та використовуються під контролем Замовника.
1.2 Результатом будь-якого лікування або хірургічного акту за допомогою послуг/продуктів залежить від знань, навичок та досвіду лікаря, який здійснює відповідне лікування.
1.3 Послуги надаються «як є», без будь-яких гарантій, явних чи припустимих, встановлених законом, або інших, включаючи, без обмежень, придатності для конкретних цілей. У жодному разі OBABKOLAB не несе відповідальності ні перед ким за дії, вжиті у зв'язку з використанням Послуг або хірургічного шаблону.
1.4 Про надання послуг з роботи з даними комп'ютерної томографії в програмних модулях REALGUIDE та R2GATE, в подальшому Послуги, будь-якій юридичній або фізичній особі, яка прийняла викладені в Публічній оферті (договорі) умови та сплатила послуги Виконавця. Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом «усної угоди» та відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.


                                                                                ПРЕАМБУЛА
1. Наведена інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір про надання послуг. Зазначений договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів.
2. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов публічного договору є факт заповнення форми замовлення з подальшим здійсненням Замовником платежу в рахунок оплати послуг та отримання Виконавцем відповідного фінансового документа, що підтверджує факт такої оплати.
3. Публічна оферта є прийнятою під час заповнення Замовником онлайн форм на сайті Виконавця. Сайт Виконавця розташований за адресою
www.obabkolab.com.ua
4. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та погоджується з його умовами, а також, у разі, якщо Замовник є фізичною особою, дає дозвіл Виконавцю на опрацювання своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, проведення взаєморозрахунків. , а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних п'яти років після закінчення його дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання договору та виконується на підставі письмової (паперової) заяви клієнта. У такому разі договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця. Крім цього, укладанням цього Договору, Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються з метою можливості виконання умов цього Договору,
проведення взаєморозрахунків, а також отримання рахунків, актів та інших документів. Обсяг прав Замовника як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.


                              2.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДАНОМУ ДОДАТКУ
ОФЕРТА – це даний документ, опублікований в мережі Інтернет за адресою:

http:// www.obabkolab.com.ua
АКЦЕПТ ОФЕРТИ – повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій, зазначених в п. 3 Оферти. Акцепт Оферти створює Договір.
ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ – будь-яка інформація, що прямо або опосередковано відноситься до певної або фізичної особи, що визначається.
ЗАМОВНИК – особа, яка прийняла Оферту та є споживачем послуг, професійний щелепно-лицьовий хірург або стоматолог, який має достатню кваліфікацію, яка відповідає вимогам закону для замовлення послуги/продукту та несе, повну медичну відповідальність.
ЗАМОВНИК – ТРЕТЯ СТОРОНА, той, хто діє від імені професійного щелепно-лицевого хірурга та/або стоматолога. У таких випадках третя сторона підтверджує та гарантує Виконавцю, що щелепно-лицевий хірург та/або стоматолог був наданий на законних підставах та відповідає всім вимогам чинного законодавства, як кінцевий користувач та що кінцевий користувач погоджується з умовами цього Договору, політикою конфіденційності та іншими вимогами, викладеними у цьому Договорі.
ВИКОНАВЕЦЬ – лабораторія, фізична особа, яка працює у сфері цифрової стоматологічної імплантації. Зокрема, займається розробкою та виробництвом, серед іншого, індивідуально замовлених хірургічних шаблонів для встановлення імплантатів та виконує/продає інші пов'язані послуги, виконані на основі програмного забезпечення REALGUIDE та R2GATE.
ПОСЛУГА – ПЛАНУВАННЯ ХІРУРГІЇ, ПЛАНУВАННЯ ІМПЛАНТАЦІЇ – технічне розміщення імплантатів у спеціалізованому програмному забезпеченні REALGUIDE та R2GATE здійснюється Виконавцем після отримання всіх вихідних даних належної якості, зокрема DICOM файлів дослідження пацієнта, або DICOM файлів рентгенологічного шаблону і/та інших даних передбачених алгоритмами.
ПРОДУКТ – ХІРУРГІЧНИЙ ШАБЛОН/СПЛІНТ – продукт, спланований та виготовлений індивідуально для пацієнта, згідно з попередньо затвердженим планом імплантації Замовником та призначений як допомога хірургу при препаруванні кісткової тканини під час імплантації. Усі інші терміни, що використовуються у цьому Договорі, розуміються Сторонами у такому значенні, як передбачено чинним законодавством України.


                                                                             3. АКЦЕПТ ОФЕРТИ
Звернення Замовника для надання Виконавцем послуг є прийняттям умови Оферти.


                                                                 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
ЗАМОВНИК ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:
4.1 Зробити замовлення послуги та/або продукту з дотриманням усіх необхідних заходів, зазначених у формах замовлення, у тому числі, серед іншого, надати Лабораторії в цифровому вигляді вихідні дані КТ дослідження пацієнтів у форматі .DICOM/.DCM
4.1.1 Послуга – планування імплантації/хірургії складається з файлів програмного забезпечення та інформації про замовлення, що заповнюється Замовником з використанням онлайн системи Інтернет. Копія Форми замовлення послуги доступна у паперовому вигляді та представлена тут як посилання:
https://docs.google.com/forms/d/16lz5QLjFFYuim90sfQN4kiAKesDwn8UtUGK_d_72D6U/edit
 4.1.2 Продукт послуги – хірургічний шаблон складається з файлів програмного забезпечення та інформації про замовлення, що заповнюється Замовником з використанням онлайн системи Інтернет, що дозволяє замовнику повністю та виключно самостійно спроектувати продукт. Лабораторія залучена лише у виробництво продукту, але аж ніяк не в дизайн продукту.
4.1.3 Для всіх послуг та/або продуктів, Замовник гарантує, що всі вимоги, які можуть мати будь-яке значення для виробництва послуг та/або продукту, будуть згадані як докладна письмова специфікація замовлення.
4.1.4 Оформлення замовлення послуги та/або продукту має бути повністю завершено в Інтернеті за допомогою онлайн-форми на сайті Виконавця. Сайт Виконавця розташований за адресою: www. obabkolab.com.ua. У кожному випадку, це відповідальність Замовника переконатися, що замовлення послуги та/або продукту оформлено правильно та відправлено до лабораторії.
4.2 При отриманні послуги та/або продукту, Замовник негайно перевіряє відповідність послуги та/або продукту своїм замовленням та без такого контролю не приступає до використання послуги та/або продукту. У разі відмови Замовника від такого етапу контролю та прийняття власного рішення все одно використовувати послугу та/або продукт, Замовник звільняє Виконавця від будь-якої відповідальності за наслідки використання цієї послуги та/або продукту.
4.3 Оплачувати Послуги виконавця відповідно до п.2 цього Договору.
ВИКОНАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:
4.4 Надати Послуги у повному обсязі та у строки, що визначаються у Додатку до цього Договору.
4.5 Попередній віртуальний план імплантації/хірургії переглядати та змінювати разом із Замовником таку кількість разів, скільки необхідно Замовнику для затвердження плану.
4.6 Вжити всіх зусиль, щоб виконати послугу відповідно до технічних особливостей, зазначених Замовником у заповненій формі.
4.7 У випадках, коли відсутня певна необхідна інформація та/або деякі технічні характеристики важливі для виконання послуги, або якщо Виконавець має будь-які інші сумніви щодо змісту замовлення Виконавець інформуватиме Замовника про це. Таке повідомлення автоматично продовжує термін виконання замовлення.
4.8 Видати результати планування хірургії, стоматологічної імплантації, хірургічного шаблону – у загальному значенні Послуг у цифровому та/або фізичному вигляді.
4.9 Видати послугу та/або продукт у супроводі копії заповненої форми Замовником та інших специфічних документів. Замовник зобов'язаний прочитати цю інформацію в деталях та повідомити Виконавця про невизначеності або питання, які можуть виникнути стосовно послуги та/або продукту.
4.10 Виконавець має право на свій розсуд і коли вважатиме за необхідне самостійно розробляти та змінювати форми замовлень та алгоритми роботи.


                                                       5. ГАРАНТІЇ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1 Замовник гарантує, що він має достатню кваліфікацію, яка відповідає вимогам закону для затвердження плану імплантації/хірургії та надалі виконання запланованого втручання, і несе повну відповідальність за розробку та застосування послуги та/або продукту. Замовник гарантує, що планування імплантації/хірургії та/або дизайн та технічні характеристики хірургічного шаблону або сплінту (індивідуальної шини) було виконано за бажанням Замовника та під його особистим керівництвом та контролем.
5.2 Оскільки послуги та/або продукти замовляються та використовуються під контролем Замовника, останній визнає свою повну відповідальність за застосування послуг та/або продуктів, що постачаються. На цій підставі засоби правового захисту Замовника обмежені таким чином: за винятком випадків шахрайства, відповідальність Виконавця обмежується ціною товару у випадках доведених збитків та незалежно від розміру збитків. За жодних обставин Виконавець не відшкодовує непрямі збитки, такі як: втрата доходів Замовника, збільшення витрат, похибки планування, втрата клієнтів або ділової репутації, втрата пільг або очікувана економія.
5.3 Виконавець не несе жодної медичної відповідальності і надає послугу та/або продукт «як є» і без будь-яких гарантій, явних або припустимих, встановлених законом або інших, включаючи, але, не обмежуючись, гарантією придатності для конкретних цілей.
5.4 Виконавець не дає жодних гарантій або запевнень щодо використання послуги та/або продукту з точки зору їх правильності, точності, адекватності, корисності, своєчасності, надійності чи іншого.
5.5 У жодному разі Виконавець не несе відповідальності ні перед ким за дії, вжиті у зв'язку з використанням послуги та/або продукту. Послуга та/або продукт не є прямим посібником до дії, і Замовник застосовує її лише в тій частині, у якій вважає за необхідне. Замовник несе всю відповідальність за застосування послуги та/або продукту відповідно до законодавства України.
5.6 Усі розбіжності Сторін за цим Договором вирішуються шляхом переговорів та взаємних консультацій та оформлюються письмово.


ВИКОНАВЕЦЬ:
ФОП ОБАБКО О. М.
02068, м.Київ, вулиця РЕВУЦЬКОГО , будинок 13, квартира 4
Код ЄДРПОУ 3070618955
ІПН 3070618955
Рахунок IBAN: UA873052990000026003016224502
Назва банку: ПЕЧЕРСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299